Oto moja wypowiedź podczas ostatniej sesji PE w Strasburgu podczas debaty na temat implementacji filaru społecznego

Europejski Filar Spraw Socjalnych obejmuje trzy kategorie celów i zadań, tj.: - równe szanse i dostęp do zatrudnienia, - uczciwe warunki pracy oraz ochrona socjalna i integracja społeczna. To dobra idea.
Bardzo ważny jest fakt, iż dokument pozwala na zastosowanie różnorodności polityk społecznych poszczególnych krajów członkowskich i jest jedynie kierunkowskazem, a nie - ujednoliconym obowiązkiem w kreowaniu standardów społecznych.
Ten dokument, to też swoista europejska odpowiedź na niekorzystne efekty globalizacji jako sprawiedliwe wyrównywanie dysproporcji. Zdecydowanie upominamy się w nim, by Europa stała się autentycznym ambasadorem i wzorcem wartości społecznych.
Sprzeciwiamy się natomiast, wszelkim próbom Komisji dążących do unifikacji systemów zabezpieczenia społecznego w poszczególnych państwach członkowskich UE.