Tymczasem w Brukseli - o przyszłości Europy!

Oto kontynuacja mojego wpisu z 9 lipca dotyczącego treści spotkania z przewodniczącym KE J.-C. Junckerem na posiedzeniu naszej grupy EKR w kwestii przyszłości tak Europy ("Białej Księgi" i 5 scenariuszy wizji Europy), jak i Unii Europejskiej, jednym słowem... nas wszystkich...

Cz. II. „Biała Księga w sprawie Przyszłości Europy” („White Paper on the Future of Europe”). „Zjednoczeni w pokoju i przyjaźni” („United in peace and friendship”) oraz „Zjednoczona w różnorodności” („United in diversity”).
Współczesne wyzwania dla ponad 500 mln mieszkańców Europy dotyczące bezpieczeństwa i dobrobytu oraz przeszłości Europy!

Pięć scenariuszy, które (w wielkim skrócie) przedstawiają możliwą sytuację w Unii w 2025 r.:

1/ Kontynuacja (Carrying on) - realizacja pozytywnego programu reform. Zapewnienie zatrudnienia, wzrost gospodarczy i inwestycji, wzmocnienie jednolitego rynku i inwestycji w infrastrukturę cyfrową, transportową i energetyczną, zapewnienie stabilności finansów publicznych, udoskonalenia w zakresie zarządzania granicami (z Europ. Strażą Graniczną i Przybrzeżną), walka z terroryzmem i in.
Migawki z obrazu przyszłości (Illustrative snapshots):
- w gosp. domowym produkcja własnej czystej energii;
- jazda po ulicach Europy samochodami podłączonymi do internetu (connected cars);
- podróże po Europie bez kontroli (z wyjątkiem lotnisk, metra, stacji kolejowych);
- w miastach i na wsiach wysokiej jakości szybkie łącza szerokopasmowe co pomoże ożywić handel elektrony;
- porozumienia handlowe z Japonią, Australią, Nową Zelandią, Amer. Łacińską, ale z trudnymi procesami ratyfikacji.

2/ Nic poza jednolitym rynkiem (Nothing but the single market) - jako główna racja bytu UE-27. Zdolność do wspólnego działania będzie niewielka. Może to pogłębić rozdźwięk między oczekiwaniami a rezultatami. Prawa obywateli wynikające z przepisów unijnych będą z czasem ograniczane.
Migawki z obrazu przyszłości (Illustrative snapshots):
- jakość powietrza i wód pod znakiem zapytania (różne normy szkodliwych emisji);
- w przypadku choroby za granicą b. wysokie koszty leczenia;
- bez nowych umów handlowych;
- bez sankcji w przypadkach naruszenia granic przez państwa sąsiadujące;
- utrudniona współpraca z państwami afrykańskimi.

3/ Ci, którzy chcą więcej, robią więcej (Those who want more do more)
- będą powstały tzw. koalicje chętnych państw, np. w kwestiach bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości (w tym - walka z przestępczością zorganizowaną i z terroryzmem), albo współpraca niektórych państw w zakresie najnowocześniejszych technologii, produktów i usług, itd.
Migawki z obrazu przyszłości (Illustrative snapshots)
- w ramach koalicji chętnych państw powstanie korpus do transgranicznej przestępczości;
- samochody podłączone do Internetu będą powszechnie używane w państwach, które zharmonizują swoje przepisy;
- może powstać „kodeks prawa przedsiębiorstw”;
- pracownicy o takim samach prawach;
- drony do celów wojskowych, nadzorowania obszarów morskich i lądowych oraz do działań ratunkowych.

4/ Robić mniej, ale efektywniej (Doing less more efficiently) - koncentracja UE-27 i ograniczone zasoby na mniejszej liczbie obszarów (tzw. obszary priorytetowe). Lepsza koordynacja swoich obietnic, oczekiwań i rezultatów. Zatem, intensyfikacja w dziedzinach: innowacja, bezpieczeństwo, migracja, zaradzanie granicami i obronność. W pozostałych obszarach U-27 zaprzestanie działań albo zmniejszy swoje zaangażowanie (np. rozwój regionalny, zdrowie publiczne, niektóre aspekty polityki zatrudnienia i polityki społecznej).
Migawki z obrazu przyszłości (Illustrative snapshots)
- internet i telefonia komórkowa podlegać będzie pod Europejski Urząd d/s telekomunikacji, powstanie nowa Europejska Agencja d/s Zwalczania Terroryzmu;
- zarządzanie granicami w pełni przejmie Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna;
- płace, prawa socjalne i podatki różne w całej Europie;
- UE zapewni nakładanie i egzekwowanie sankcji nakładane na nieuczciwe firmy i odszkodowania;
- zarzadzanie uprawami i wszelkie dane pogodowe dla rolników poprzez Europejski System Satelitarny.

5/ Robić wspólnie znacznie więcej (Doing much more together) - ścisła współpraca wszystkich państw UE-27 w każdym obszarze. Wzmocnienie strefy euro. Jeden głos na arenie międzynarodowej. Priorytetem będzie polityka obronna i polityka bezpieczeństwa - powstanie Europejska Unia Obrony, w pełni komplementarna z NATO. Walka ze zmianami klimatu. Największy dawca w świecie pomocy humanitarnej i rozwojowej. Rozwiązanie problemów wynikających z nielegalnej karłów migracji. Powstanie kilku „dolin krzemowych” (kapitał, klastry, start-up, ośrodki badawcze). Koordynacja polityki budżetowej, społecznej i podatkowej. Ale - odebranie zbyt dużej kompetencji organom poszczególnych państw członkowskich.
Migawki z obrazu przyszłości (Illustrative snapshots):
- sprawna ratyfikacja wszelkich umów handlowych;
- jeździmy bez przeszkód w całej Europie samochodami podłączonymi do internetu;
- w wielu krajach ambasady krajowe zastąpią ambasady UE i ich ochrona konsularna;
- w celu pobudzenia inwestycji w całej Europie, Europejski Fundusz Walutowy pod kontrolą PE.

Zatem, albo - status quo, albo zmiana zakresu i zmiana priorytetów, albo skok naprzód! Zapraszam do dyskusji i Państwa opinii.