„Tyle Ojczyzny – ile Ziemi”

Ziemia pozostanie w rękach polskich rolników, ich dzieci i rodzin!
Rząd PSL i PO, który poprzednio przyzwolili na dokonanie zamachu ma własność polskiej ziemi, powodując skandaliczny i niekontrolowany wykup polskiej ziemi – dziś ich politycy bezczelnie kłamią w aspekcie nowej ustawy o obrocie ziemią!

Oto konkrety! Ziemia pozostanie w rękach polskich rolników, ich dzieci i rodzin! Ojcowizna i dziedziczenie – nade wszystko respektowane (prawo to wynika wprost z Konstytucji)! W obrocie prywatnym nic się nie zmieni! Nie będzie wykupu polskiej ziemi przez tzw. słupy (dotąd ok. 200 tys. ha wykupiono za pomocą tej skandalicznej metody) ani przez fikcyjne spółki (z kapitałem zagranicznym). Żaden też rolnik z tzw. Marszałkowskiej czy Wiejskiej nie zakupi ziemi! Rolnik, który nabędzie nieruchomość rolną będzie zobowiązany do działalności rolniczej przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia tej nieruchomości (zbycie w wyjątkowych sytuacjach tylko przez sąd).

Powierzchnia 300 ha, o której mowa w projekcie ustawy, tak jak w do tej pory obowiązujących przepisach, odnosi się do definicji rolnika indywidualnego. Obrót gruntami rolnymi powyżej 300 ha jest dopuszczalny za zgoda Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Ponadto nie ma żadnych ograniczeń co do powierzchni w przypadku dziedziczenia nieruchomości rolnych a także przekazywania ich osobom bliskim.

PS. Rolnik indywidualny (definicja) - to osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo. (W projekcie ustawy dodano też, iż w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego przekracza 50 ha, za rolnika indywidualnego uznawana będzie osoba, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników).