Po pierwsze Rodzina!

Dziś ruszył sztandarowy projekt rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie wypłacana będzie aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Wsparcie dla drugiego i kolejnego dziecka zostanie przyznane bez względu na wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny rodziców. Otrzymają je także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze i jedyne dziecko, jeśli spełnią kryterium dochodowe.

1/ świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł, natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł,

2/ w przypadku osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, kryterium dochodowe nie obowiązuje,

3/ świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko będzie wypłacane regularnie, co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia,

4/ aby otrzymać świadczenie wychowawcze, wystarczy złożyć wniosek w gminie, w której mieszkamy (osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet),

5/ wniosek elektroniczny o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu Emp@tia (portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), PUE ZUS (platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych),

ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej) oraz bankowości elektronicznej,

6/ wniosek o świadczenie jest bezpłatny, za jego pobranie i złożenie nie pobiera się opłat,

7/ przy składaniu wniosku na pierwsze dziecko, podstawowe dane o dochodach gmina pozyska sama,

8/ wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r.

9/ jeżeli złożymy wniosek w ciągu trzech miesięcy od startu programu (1.04.2016r.) do 1 lipca włącznie, to świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r., jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące,

10/ jeżeli wniosek zostanie złożony do 10. dnia danego miesiąca, to decyzja i wypłata będą do końca tego miesiąca; jeżeli wniosek zostanie złożony po 10. dniu miesiąca, decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc, w którym wniosek został złożony,

11/ świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców lub opiekunów ( przelewem na konto lub w gotówce).