Państwowa Inspekcja Sanitarna powraca do „pionu”!

Najwyższy czas! Wreszcie zarządzanie hierarchiczne! Przywrócenie funkcjonalnego podporządkowania merytorycznego! Także - nareszcie, wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników PIS w roku 2020! Albowiem - zdrowie publiczne jest wartością społeczną! Struktura pionowa PIS to odpowiedzialność państwa i skuteczność. To spójne i bezzwłoczne działania! (poniżej - moja opinia w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość).
Podkreślę, że współcześnie są wielkie wyzwania dla Sanepidu: ASF, grypa A/H5N8 i A/H1N1, gruźlica wielolekooporna i koinfekcja z HIV; dopalacze, e-papierosy, borelioza, bakteria Legionella, bioterroryzm, obecnie „na czasie”- koronawirus. Wreszcie - dramatyczne obniżenie wyszczepialności, itp.
To, m.in. likwidacja kosztownego absurdu prawnego, np. dotąd Powiatowy Inspektor Sanitarny nie mógł prowadzić nadzoru i kontroli instytucji podległych Staroście (Szpitale, Szkoły Ponadpodstawowe, Domy Pomocy Społecznej, itp.), albowiem podlegał Staroście (który go powoływał i odwoływał), musiał to czynić Wojewódzki Inspektor Sanitarny (sam koszt przejazdów w tych działaniach wynosił 1 mln 200 tys. zł rocznie). Obecnie Powiatowego Inspektora Sanitarnego będzie powoływał i odwoływał Wojewódzki Inspektor Sanitarny (przy wyrażeniu zgody przez Wojewodę i przy zasięgnięciu opinii Starosty).
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/wypowiedz.xsp…
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/wypowiedz.xsp…