Nowoczesność i innowacje - tak! Nadmierna uciążliwość i zagrożenia zdrowotne - Nie!

Oto moja Interpelacja poselska nr 1736 z dn. 27 stycznia 2020 r.
w sprawie lokowania stacji bazowych telefonii komórkowej w Kołobrzegu w strefie uzdrowiskowej A w oparciu o przepisy tzw. megaustawy
- osiem istotnych (i rozszerzonych) pytań!

Interpelacja nr 1736 do ministra cyfryzacji
w sprawie lokowania stacji bazowych telefonii komórkowej w strefie uzdrowiskowej A w oparciu o przepisy tzw. megaustawy

Zgłaszający: Czesław Hoc
Data wpływu: 27-01-2020

25 października 2019 r. weszły w życie zapisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Ta tzw. megaustawa jest zgodna z zaleceniami Komisji Europejskiej, wg której kraje UE do końca 2025 roku mają zapewnić szeroki zasięg sieci telekomunikacyjnej w technologii 5G. Łącznie zmienionych zostało 16 ustaw, w tym ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Przepisy narzucają samorządom zasady lokowania masztów. Już w tej chwili lokalne władze nie mogły zakazywać w miejscowych planach budowy stacji bazowych telefonii komórkowej. Nowe przepisy przewidują zaś, że tego typu uregulowania będą nieważne z mocy prawa. Co więcej, z ustawy uzdrowiskowej wykreślono zakaz lokowania stacji bazowych telefonii komórkowej w strefach uzdrowiskowych A i B.
Pytania:
1. Jakie konkretne, wiarygodne, wieloośrodkowe i naukowe badania dają gwarancje zdrowotne w zakresie bezpieczeństwa w kwestii normy dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych? Innymi słowy - jakie badania naukowe w sposób bezsporny udowadniają, że pole elektromagnetyczne emitowane przez stacje bazowe telefonii komórkowej jest obojętne biologicznie dla ludności i zwierząt i nie wywołuje negatywnych skutków?

2. Czy decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawane dla terenów przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym były uzgodnione z prezesem Urzędu Transportu Kolejowego (UTK)? Albowiem zamiar inwestora dotyczący posadowienia stacji bazowej linii sieci komórkowej w Kołobrzegu dotyczy działki użytkownika wieczystego PKP Energetyka, której jedynym akcjonariuszem jest PKP Holding sp. z o.o., którego z kolei wszystkie udziały należą do Edison Holding S.A.R.L. - Funduszu z siedzibą w Luksemburgu. Otóż ta działka jest przyległa do linii kolejowej o znaczeniu państwowym (wg załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym, w rubryce Wykaz linii kolejowych, które ze względów gospodarczych, społecznych, obronnych lub ekologicznych mają znaczenie państwowe, są zlokalizowane dwie linie kolejowe: w pozycji 179 - nr linii kolejowej 402 Koszalin-Trzebiatów oraz w pozycji 183 - nr linii 404 Szczecinek-Kołobrzeg).

3. Czy prawdą jest, że w codziennej praktyce operatorzy telefonii komórkowej budują na podstawie uproszczonych formalności instalacje o małej mocy promieniowania izotropowego poszczególnych anten (EIRP) do 2 tys. W, a następnie je rozbudowują kilkakrotnie w krótkim czasie? Zatem czy w ocenie standardów środowiskowych uwzględnia się następujące zjawiska:

a) kilka anten skierowanych w tym samym kierunku - mimo spełnienia przez każdą z nich kryterium odległości sumaryczne pole od tych anten może przekroczyć wartość dopuszczalną;

b) kwestia analizy przy kwalifikacji odnoszącej się tylko do osi wiązki anteny - w sytuacji gdy miejsce dostępne dla ludności znajdzie się poza osią anteny, nie jest już przez taką kwalifikację rozpatrywane;

c) kwalifikacja w ogóle nie uwzględnia już istniejących instalacji i poziomów PEM „zastanego na miejscu”?

4. Dlaczego w newralgicznych lokalizacjach (np. strefa uzdrowiskowa A największego uzdrowiska w Polsce - w Kołobrzegu) nie można poprowadzić światłowodów bez konieczności instalowania stacji bazowych telefonii komórkowej?

5. Czy prawdą jest, że Ministerstwo Cyfryzacji uruchomi system teleinformatyczny SI2PEM z danymi zbieranymi na podstawie deklaracji inwestorów - operatorów sieci (często zaniżonymi i nieadekwatnymi do rzeczywistych oddziaływań, z brakiem oceny oddziaływania na środowisko inwestycji skumulowanych, z praktyką „dogęszczania” i rozbudowywania stacji) - co w efekcie może doprowadzić do niekontrolowanej jakości zarządzania oddziaływaniem infrastruktury telekomunikacyjnej na środowisko?

6. Jak należy rozumieć wprowadzenie tzw. umowy inwestycyjnej, zawartej pomiędzy samorządem a inwestorem? Na czym ma ona polegać?

7. Czy prawdą jest, że pomiary wykonuje się najczęściej na powierzchni ziemi, choć mieszkania w pobliżu stacji bazowej telefonii komórkowej są na wysokości zawieszenia anten oraz ewentualnie jedna - dwie kondygnacje niżej?

8. Rada Miasta Kołobrzeg jednogłośnie podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania terenu, na którym inwestor planuje posadowienie masztu telefonii komórkowej. Czy sprzeciw w planie zagospodarowania wobec posadowienia stacji bazowej w tej części strefy uzdrowiskowej A będzie skuteczny?

--->  https://bit.ly/2HdtiaD