Niewiarygodne!

Niewiarygodne! Totalna opozycja twierdząca, że w Polsce nie ma demokracji (ba!-władza autorytarna) usilnie apeluje, wręcz żąda ustanowienie … stanu nadzwyczajnego, czyli reżimu prawnego ograniczenia demokracji, czyli wzrostu znaczenia władzy wykonawczej na poziomie centralnym, a marginalizację innych władz i samorządów!
Totalna opozycjo! Stan nadzwyczajny (stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej) nie może być narzędziem politycznym do instrumentalnego wykorzystania w zależności od aktualnych potrzeb. Tylko po to, by w stanie nadzwyczajnym i w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie odbyły się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej (art.228 ust.7 Konstytucji RP).
Zatem, przypomnę jakim kosztem!!!: (art. 233 ust. 3 Konstytucji RP. Rozdział XI Stany Nadzwyczajne):
„Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej może ograniczać wolności i prawa określone: w art.22 (wolność działalności gospodarczej), art.41 ust.1, 3 i 5 (wolność osobista), art.50 (nienaruszalność mieszkania), art.52 ust.1 (wolność poruszania się i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), art.59 ust.3 (prawo do strajku), art. 64 (prawo własności), art.65 ust.1 (wolność pracy), art.66 ust.1 (prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy) oraz art.66 ust.2 (prawo do wypoczynku)”.
Niebywałe! Totalna opozycja, która twierdzi, że obecnie żyje w państwie autorytarnym żąda wprowadzenia … stanu nadzwyczajnego, czyli wprost wymusza wzrostu znaczenia władzy wykonawczej na poziomie centralnym, a marginalizację innych władz i samorządów. W którym władza uzyskuje, m.in. większą swobodę w używaniu sił zbrojnych, opróżniania lokali czy wykorzystania nieruchomości i rzeczy ruchomych, np. samochodów bez zgody ich właścicieli czy zakazania prowadzenia strajków, itp. Nie wspomnę o możliwości inwigilacji obywateli!
Ponadto:
- w czasie trwania stanu nadzwyczajnego (art. 228 ust. 4 Konstytucji RP) - w drodze ustawy - wyrównaniu podlegają jedynie straty majątkowe, tj. damnum emergens, czyli rzeczywisty uszczerbek majątkowy, szkoda rzeczywista (zresztą trudna do egzekucji prawnej). Natomiast nie podlegają wyrównaniu - utracone korzyści, tj. lucrum cessans (oznaczające korzyści, jakich spodziewał się podmiot prawa, których nie osiągnął z uwagi na to, że ktoś nie wykonał swego zobowiązania i przez to wyrządził mu szkodę uniemożliwiającą osiągnięcie tych korzyści.)
- ogólnie przestrzegana zasada prawna: Państwo, które znalazło się w obliczu zagrożenia, powinno dążyć do tego, aby jak najdłużej zachowywać niezakłócone funkcjonowanie normalnych rozwiązań ustrojowych!
- argumentacja równi pochyłej w wersji psychologiczno-socjologicznej,czyli rozluźnienie psychologicznych i społecznych hamulców chroniących pewne obowiązujące standardy przez początkowe mało rygorystyczne kroki równi pochyłej. Innym słowy - stan nadzwyczajny raz użyty pochopnie co prawda w sprawie poważnej, ale jeszcze nie w ekstremalnym zagrożeniu może stać się sposobem na rozwiązywanie różnych innych problemów.