Końcowe info w zakresie aktualnych propozycji w procedowaniu EFMR na lata 2021-27

Końcowe info w zakresie aktualnych propozycji w procedowaniu EFMR (Europejski Fundusz Morski i Rybacki - European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) na lata 2021-27, w którym uczestniczę jako „Shadow Rapporteur” (Kontrsprawozdawca lub in. Sprawozdawca „Cień|”).

Poprzednio podałem kolejno propozycje kompromisowe w zakresie: - celów i zadań EFMR (3 filary: rybołówstwo, w tym, priorytet łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, akwakultura i przemysł przetwórczy), - definicję „przybrzeżnego statku rybackiego na małą skalę” („small-scale coastal fishing vessel”), - procentową alokację środków Funduszu, - warunki dla tymczasowego i trwałego zaprzestania działalności połowowej.

Dzisiaj zaproponowano zasadniczą zmianę jednego z kryterium definicji „przybrzeżnego statku rybackiego na małą skalę”: - to statek rybacki spełniający co najmniej trzy (!) spośród pięciu (!) następujących cech:

1/ Jego całkowita długość nie przekracza 15 metrów (poprzednio było - 12 metrów). Wobec uporczywych poprawek przedstawicieli innych grup politycznych, by długość statku rybackiego na małą skalę nie przekraczała kolejno 20 m (nawet 24 metrów), 17 metrów, zgłosiłem poprawkę - 15 m (m.in. z uwagi na polskie ustawodawstwo na Bałtyku), która po długiej i ożywionej dyskusji została przyjęta.

Pozostałe kryteria pozostają bez zmian, czyli:

2/ Działa wyłącznie na wodach terytorialnych państwa członkowskiego bandery;

3/ Jego wyprawy połowowe trwają krócej niż 24 godziny;

4/ Jego załoga składa się maksymalnie z czterech osób;

5/ Wykorzystuje techniki połowowe, które są selektywne i mają ograniczony wpływ na środowisko.