„Gospodarka o obiegu zamkniętym” (gospodarka cyrkularna, z ang. „circular economy”)

Innymi słowy - „Przemień śmieci w cenne zasoby”- dziś na sesji plenarnej w Strasburgu.

Antidotum na produkcję śmieci (odpadów). Zasoby są zużywane w „zamknięcia obiegu” cyklu życia produktów, czyli zwiększenie recyclingu i ponownego użycia oraz uzyskanie maksymalnych wartości i wykorzystania wszystkich surowców, produktów i odpadów. To także, ograniczanie (wręcz - eliminowanie) wysypisk. Wszystko po to, by zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i uzyskać wymierną oszczędność energii. Zatem, korzyści dla środowiska, klimatu, a co ważne dla ludzkiego zdrowia oraz korzyści ekonomiczne.

W zamian - europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne - 5,5 mld euro! I wsparcie w wysokości 650 mln euro (!) w ramach programu „Horyzont 2020” (programu finansowego UE na rzecz badań naukowych i innowacji).

Ciekawostki:
1/ Tak „modne” w Polsce wysypiska, w Europie traktowane są jako najgorsza forma składowania odpadów, zarówno pod względem środowiskowym, jak i gospodarczym! Odpady nie tylko powodują emisję dwutlenku węgla i metanu do atmosfery, ale także zanieczyszczają powietrze, wody gruntowe i glebę. Projekt przepisów nakłada ograniczenia na udział wysypisk śmieci w usuwaniu odpadów komunalnych do maksymalnie 10%, do 2035 roku. W Polsce, w 2016 wynosił on 37%.
2/ Co roku w UE wyrzuca się około 3 mld ton odpadów, z czego 90 mln ton to odpady niebezpieczne. Stanowi to około 6 ton odpadów stałych na osobę.