Druzgocące wnioski pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy w pionie działalności szpitalnej – w jednostkach organizacyjnych Spółki „Centrum Dializa” Sp. z o.o.

Druzgocące wnioski pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy w pionie działalności szpitalnej – w jednostkach organizacyjnych Spółki „Centrum Dializa” Sp. z o.o.: Szpitalu w Pszczynie, w Białogardzie, Opatowie i Szpitalu w Łasku (!), dotyczące przestrzegania przepisów prawa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy

(W toku realizacji następne moje wnioski: do NIK o do Centrali NFZ).

Oto główne kwestie protokołu kontroli PIP:

Po pierwsze - do Prokuratury Rejonowej w Opatowie, Łasku i Sosnowcu skierowano zawiadomienia o podejrzenie popełnienia przestępstw wyczerpujących znamiona czynów określonych w art. 218 § 1 a (kto …. złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2) oraz art. 220 §1 kk (przestępstwo narażenia pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, w wyniku niedopełnienia obowiązków z zakresu bhp), a także art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych;

Po drugie: na Spółce ciążył obowiązek współdziałania ze stroną związkową reprezentujących pracowników (Org. Zakł. NSZZ „Solidarność” w Centrum Dializa w Sosnowcu z siedzibą w Szpitalu w Białogardzie – Region Koszalińskiego „Pobrzeża” NSZZ „S”). Organizacji związkowej przysługuje zatem prawo wystąpienia ze stosownym wnioskiem do Prokuratury lub Policji, instytucji powołanych do ścigania w trybie przewidzianym w kpk.;

Po trzecie: pracodawca nie utworzył w latach 2011-2016 Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (sprawa pozwów Związków Zawodowych w Szpitalu w Pszczynie, tj. ZZTME, OZZPiP i OZZL Oddz. Terenowego w Pszczynie). Przysługuje prawo do skierowania do Prokuratury lub Policji stosownego zawiadomienia w sprawie niedopełnienia obowiązków wskazanych w art. 331 ustawy o związkach zawodowych.

Po czwarte: dwa wnioski postępowania o wykroczenie przeciwko prawom pracownika zmierzające do skierowania do sądu wniosków o ukaranie; wydano 4 polecenia (pracodawca ma wypłacić 32 pracownikom ponad 19 tys. zł); wydano nakaz zawierający 38 decyzji regulujących z zakresu bhp, do pracodawcy zostanie skierowane wystąpienia zawierające 65 wniosków, i in.

Wkrótce konferencja z udziałem pani poseł na Sejm RP Anny Krupki, przedstawiciela najwyższych władz NSZZ „Solidarność” oraz moim! I dalsze zawiadomienia do stosownych służb i organów!

--
Powiązane artykuły:

 TAK SIĘ KOŃCZY ... PRYWATYZACJA SZPITALI!