Definicja „przybrzeżnego statku rybackiego na małą skalę”

Czy aby na pewno definicja „przybrzeżnego statku rybackiego na małą skalę” będzie zapewniała priorytet dla (rodzinnego) łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego?!
Jak już wspomniałem, aktywnie uczestniczę w pilnych pracach PE Komisji Rybołówstwa (PECH) w kwestii zasad wdrożenia Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) na lata 2021-2027.

Wszyscy podkreślają, w tym Komisarz ds. środowiska, polityki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella, że priorytetem tego Funduszu będzie łodziowe rybołówstwo przybrzeżne (które dotąd jest prowadzone przez statki rybackie o długości poniżej 12 metrów i które stanowi połowę zatrudnienia w sektorze rybołówstwa w Europie).

Dzisiaj zaproponowano taką oto definicję „przybrzeżnego statku rybackiego na małą skalę („small-scale coastal fishing vessel”):
„Przybrzeżny statek rybacki na małą skalę” - to statek rybacki spełniający co najmniej trzy spośród pięciu następujących cech:

1/Jego całkowita długość nie przekracza 12 metrów;

2/Działa wyłącznie na wodach terytorialnych państwa 
członkowskiego bandery;

3/Jego wyprawy połowowe trwają krócej niż 24 godziny;

4/ Jego załoga składa się maksymalnie z czterech osób;

5/ Wykorzystuje techniki połowowe, które są selektywne i mają ograniczony wpływ na środowisko.