Dalsze info w zakresie aktualnych propozycji w procedowaniu EFMR

(Europejski Fundusz Morski i Rybacki - European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) na lata 2021-27, w którym uczestniczę jako „Shadow Rapporteur” (Kontrsprawozdawca lub in. Sprawozdawca „Cień|”).

Procentowa alokacja środków Funduszu:

1/ Zarządzanie dzielone (shared management) - 87% (w pierwotnej propozycji - 90%, tj. ok. 5 mld 311 mln euro) i na zarządzanie bezpośrednie i pośrednie (direct and indirect management) - 13% (poprzednio - 10%, tj. ok. 829 mln euro).

2/ Środki przeznaczone na kontrolę i gromadzenie danych (control and data collection) – przynajmniej (at least) - 15%

3/ Stałe i tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej (permanent and temporary cessation of fishing activities) - maximum 15%;

4/ Modernizacja silnika statku, pojemność magazynowa, inwestycje na rzecz bezpieczeństwa, ochrony, higieny (modernisation of vessels' engine, storage capacity, investments for safety, security, hygien) – bez (!) zwiększenia zdolności połowowej (fishing capacity) - maximum 60%.

5/ Ochrona i przywracanie morskiej i przybrzeżnej różnorodności biologicznej i ekosystemów oraz wiedzy (nauki) o morzu (protection and restoration of marine and coastal biodiversity and ecosystems and for marine knowledge - at least (przynajmniej) - 5%.

6/Dla państw członkowskich (Member States) - zachęta do podnoszenia bezpieczeństwa załóg, działalności społecznej, zatrudnienia, itp. (encouragement to increase the safety of crews, social activities, employment, etc.) - przynajmniej (at least) - 10%.