Bezrobocie ludzi młodych i młodzieży NEET, osób niepełnosprawnych i zatrudnianie... osób starszych!

Zapraszam do lektury mojego wystąpienia podczas ostatniego posiedzenia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL):

Upomniałem się w 3 istotnych kwestiach:
1/ Problem bezrobocia wśród ludzi młodych, jak i troska o młodzież, określane jako zjawisko NEET (z j. ang. Not in Employment, Education or Training - nigdzie nie zatrudnieni, nie uczący się, ani nie doszkalający się): w UE (w lutym 2016 r.) bez pracy było ponad 4 mln osób poniżej 25 roku życia, a stopa bezrobocia wśród młodych w całej Wspólnocie Europejskiej wynosiła 19,4%. Natomiast odsetek młodzieży (od 15 do 24 lat) niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się (NEET) jest wciąż wysoki (wynosi ok. 13%). 
Najwięcej w Bułgarii, na Cyprze, w Grecji, Hiszpanii i Chorwacji.

2/ Kwestia równego, sprawiedliwego, ale i też racjonalnego zatrudniania osób niepełnosprawnych w aspekcie uruchamiania europejskich funduszów strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki opartej na społeczności i niezależnego życia (np. w Finlandii znacznie zmniejszono liczbę osób niepełnosprawnych intelektualnie korzystających z długoterminowej opieki instytucjonalnej i zastąpiono ten rodzaj opieki głównie przez usługi świadczone przez całą dobę, tj. indywidualne zakwaterowanie i usługi).

3/ Kwestia zatrudnienia osób starszych w obliczu postępującego procesu starzenia się społeczeństw. Ten fakt niekorzystnie wpływa na tzw. współczynnik obciążenia (liczba osób w wieku przedprodukcyjnym maleje, a wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym).
Wielka armia ludzi starszych nieczynnych zawodowo może stać się potrzebnym orężem zapasowym, z jednej strony ludzi doświadczonych zawodowo i życiowo, z drugiej zaś - ludzi dla których praca będzie podstawą godnej i autonomicznej starości (przez formy częściowego i elastycznego zatrudniania, samozatrudnienia, wykorzystanie umów czasowych, itp.).