Bardzo wiele Im zawdzięczamy.

Przywracamy godność i zadośćuczynienie moralne oraz finansowe działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych!

Bardzo wiele Im zawdzięczamy. Nigdy za dużo pomocy dla Tych Osób! To nasz dług wobec Nich, (ok.12 tys. osób), którego jednak nie sposób spłacić do końca:
 
 
 
❗️świadczenie wyrównawcze, jeśli emerytura lub renta inwalidzka, albo z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2400 zł;
 
❗️ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej oraz w wysokości 51% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego;
 
❗️organizacje pozarządowe będą mogły realizować zadania opiekuńcze na rzecz tych osób;
 
❗️prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania składek tym, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu w RP lub nie pobierają emerytury lub renty
Dotychczasowa pomoc:
 
❗️świadczenie pieniężne w wysokości 441,77 zł miesięcznie (stała rewaloryzacja);
 
❗️od 31 sierpnia 2017 r. - zasada uwzględniania okresów uwięzienia lub internowania przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty jako okresów składkowych w wymiarze podwójnym;
 
❗️korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.