ATOM STOP! - GĄSKI, gm. MIELNO!

Mieszkańcy gm. Mielna - górą! Zwyciężyli! Wzięli sprawy w swoje ręce! Inni powinni się uczyć kanonów Społeczeństwa Obywatelskiego!

A jeszcze nie tak dawno, przedstawiciele rządu PO i PSL próbowali nam wmówić, że kominy elektrowni jądrowej, będą wielką atrakcją turystyczną - na równi z niepowtarzalną i urokliwą Latarnią Morską w Gąskach.
Oto moja (po kilkuletnich interwencjach poselskich) i Ministra w KP Pawła Szefernakera, końcowa argumentacja przedstawiona Ministrowi Krzysztofowi Tchórzewskiemu (Ministerstwo Energii) w kwestii bardzo chybionego pomysłu oraz od początku podejrzanej próby lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej w Gąskach k/Mielna:

Czesław Hoc, poseł do PE; Paweł Szefernaker, poseł na Sejm RP; Kołobrzeg/Koszalin, czerwiec 2016r.

Szanowny Pan
Krzysztof Tchórzewski
Minister Energii
ul. Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Zwracamy się do Pana Ministra z uprzejmym wnioskiem o wydanie zdecydowanej i jednoznacznej decyzji w kwestii odstąpienia od zamiaru posadowienia pierwszej elektrowni w Polsce w miejscowości Gąski k/Mielna w pow. koszalińskim.
Oto najważniejsze argumenty przemawiające za taką decyzją:
I/ W żadnych oficjalnych dokumentach i ekspertyzach Ministerstw nigdy miejscowość Gąski k/Mielna nie była ujęta w propozycjach budowy elektrowni atomowej w Polsce. Propozycja pojawiła się „ni stąd ni zowąd” w dn. 25 listopada 2011r. ze strony inwestora PGE S.A.

W dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.”, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r., napisano: „W 2009 r. Ministerstwo Gospodarki w porozumieniu z samorządami dokonało aktualizacji propozycji lokalizacyjnych elektrowni jądrowych rozważanych do 2030 r. Zebrano również nowe oferty. Na tej podstawie opracowano listę 28 potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowych. W 2010 r. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki opracowany został dokument pt. „Ekspertyza na temat kryteriów lokalizacji elektrowni jądrowych oraz wstępna ocena uzgodnionych lokalizacji”. W ramach pracy wykonano ranking lokalizacji, biorąc pod uwagę ekspercką ocenę 17 kryteriów ewaluacyjnych (ostatnie miejsce w rankingu ma lokalizacja, dla której nie przekazano współrzędnych geograficznych, co z przyczyn formalnych uniemożliwiło jej uwzględnienie w rankingu). (...) PGE SA, kontynuując prace zapoczątkowane przez Ministerstwo Gospodarki, poddaje analizom 4 lokalizacje z początku listy ministerstwa (Żarnowiec, Warta-Klempicz, Kopań, Nowe Miasto). Do lokalizacji tych dołączono Choczewo i Lubiatowo-Kopalino (pozycje nr 8 i 18 w rankingu ministerstwa).
Tak więc, lokalizacji elektrowni jądrowej w miejscowości Gąski k/Mielna (powiat koszaliński) nigdy nie było!
Pomimo tego, w dniu 25 listopada 2011 r. inwestor - Polska Grupa Energetyczna SA - podał do wiadomości listę trzech potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowej. Na liście znalazły się: 1) Choczewo, woj. pomorskie, gm. Choczewo, 2) Żarnowiec, woj. pomorskie, gm. Krokowa i Gniewino (rejon byłej budowy EJ Żarnowiec), 3) Gąski, woj. zachodniopomorskie, gm. Mielno.
Ponadto, w odpowiedzi z dn. 28 sierpnia 2013 r. na interpelację poselską (kolejną) Czesława Hoca nr 19786 w sprawie ostatecznej decyzji rządu w kwestii lokalizacji elektrowni atomowej w Gąskach k. Mielna, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Hanna Trojanowska stwierdziła: „(…) Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, iż w lutym 2013 r. inwestor rozpoczął przygotowania do badań lokalizacyjnych i środowiskowych jedynie w dwóch lokalizacjach: Choczewie i Żarnowcu. Wyniki ww. badań pozwolą wskazać docelową lokalizację pierwszej polskiej elektrowni jądrowej”
II/Kategoryczny sprzeciw wspólnoty samorządowej gminy Mielno (poparty udanym referendum lokalnym w tej kwestii)
W dniu 12 lutego 2012 roku odbyło się na terenie gminy Mielno lokalne referendum w sprawie potencjalnej budowy elektrowni atomowej i związanych z tym badań w Gąskach.
Referendalne pytanie brzmiało: „Czy wyrażasz zgodę na lokalizację elektrowni jądrowej lub wszelkiej innej infrastruktury związanej z przemysłem jądrowym i rozpoczęcie jakichkolwiek prac badawczych związanych z tymi inwestycjami na terenie Gminy Mielno?”
Referendum było wielkim sukcesem lokalnej społeczności i wzorcową lekcją demokracji bezpośredniej oraz zwycięstwem wspólnoty samorządowej w decydowaniu o sprawach dla niej ważnych. Przy 57-procentowej frekwencji 94,7% głosujących opowiedziało się przeciwko lokalizacji elektrowni atomowej w Gąskach i przeciwko rozpoczęciu jakichkolwiek prac badawczych (spójnik ˝i˝ był w pytaniu referendalnym koniunkcją logiczną - iloczynem łączącym oba człony zapytania).
Ponadto, podjęto jednogłośnie uchwały sprzeciwiające się budowie elektrowni w Gąskach przez Radę Miasta Koszalin, Radę Miasta Kołobrzeg, Radę Gminy Mielno, Radę Gminy Ustronie Morskie!
Należy szczególnie podkreślić, że protest mieszkańców gm. Mielna ciągle trwa (oplakatowane cały okręg koszaliński, udział w regionalnych i centralnych manifestacjach, cykliczne happeningi antyatomowe, itp.)
III/Poważne ryzyko wystąpienia aktywności sejsmicznej w tym rejonie!
1/ polskatimes.pl z dn. 16. 12. 2008 r. „Zatrzęsła się ziemia na polskim wybrzeżu”
„(…)Wczoraj mieszkańcy środkowego i gdańskiego Wybrzeża przeżyli trzęsienie ziemi. Nie było ono mocne. Miało siłę zaledwie 4,7 stopni w skali Richtera. Trwało zaledwie 10 sekund”
2/ Głos Koszaliński z dn. 13 marca 2016 r.(gk24.pl) „W Tymieniu zadrżała ziemia”
„(…)To prawdopodobnie efekt poszukiwań gazu łupkowego w tym rejonie - uspokajają strażacy”.
3/ wp.pl z dn. 21.03.2009 r. „Czy na Bałtyku możliwe jest tsunami?”
„(…) Andrzej Piotrowski z Zakładu Regionalnej Geologii Pomorza Państwowego Instytutu Geologicznego. - Jedno z takich wydarzeń opisali książęcy urzędnicy z Darłowa. W 1497 r. tamtejszy port rozmyły fale o wysokości od ok. 3 do być może nawet 20 metrów. Trzy statki zostały przeniesione na 3-4 kilometry w głąb lądu. Jeden z nich zatrzymał się na wzniesieniu o wysokości 22 metrów, gdzie dziś stoi kaplica św. Gertrudy. Przyczyną tego tsunami było trzęsienie ziemi w oddalonych o 500 km okolicach jeziora Wener w Szwecji, które powodując osuwisko w dnie Bałtyku wywołało tsunami, a ono spowodowało w Darłowie wiele zniszczeń”
„(…)Według obecnej wiedzy, powstawaniu tektonicznych wstrząsów w Skandynawii może sprzyjać obecność strefy nazywanej geologiczną strukturą T-T (Teisseyre'a-Tornquista - od nazwisk dwóch geologów, którzy przyczynili się do jej odkrycia i opisania). Strefa ta to mająca kilka kilometrów szerokości seria równoległych uskoków i rozłamów, które rozciągają się od Półwyspu Jutlandzkiego do wybrzeża Morza Czarnego. W Polsce strefa przebiega od Kołobrzegu po Przemyśl. Do trzęsień ziemi dochodzi wskutek tarć w owej strukturze”
4/ Kwartalnik Geologiczny, t. 34, nr 1, str. 1-20 Ryszard Dadlez Tektonika południowego Bałtyku* Najnowsze badania na Bałtyku pozwoliły na detalizację niektórych elementów strukturalnych, związanych ze wspomnianym rozdzieleniem strefy T -T i frontu deformacji kaledońskich. Pas tych deformacji został stwierdzony za pomocą wielu wierceń na polskim Pomorzu (R. Dadlez, 1974a, 1978) i w północnej części Rugii (D. Franke, 1967; W.W. Głuszko i in., 1974). Wszędzie tam silnie naruszone, sfałdowane lupki graptolitowe ordowiku lub syluru są przykryte niezgodnie osadami dewonu lub permu. Te dwa obszary wiąże ze sobą profil otworu w akwenie (blok Kołobrzegu - fig. 3), w którym stromo stojące lupki karadoku przykryte są dewonem. Na północno-wschodnim przedpolu strefy zdeformowanej stwierdzono na Pomorzu, na ugiętym brzegu platformy prekambryjskiej, niezdeformowane, bardzo grube serie starszego paleozoiku w rozwoju platformowym. Według danych z badań refrakcyjnych strop podłoża krystalicznego obniża się tu na krawędzi platformy do głębokości ok. 8000 m, przy czym może tu występować jej zewnętrzny, zuskokowany stopień przykryty nasuniętymi masami skał kaledońskich (1. Znosko, 1970; R. Dadlez, 1982). Przedłużenie tej obniżonej strefy krawędziowej platformy prekambryjskiej, potwierdzone tez wynikami otworu wykonanego w akwenie w połowie drogi między Rugią a Bornholmem (fig. 3), znajdujemy w silnie obniżonych blokach na południe od Bornholmu (O.V. Vejbaek, 1985) oraz wspomnianym poprzednio podłożu basenu duńskiego (Zelandia, północna Jutlandia). Sejsmiczne zdjęcie refleksyjne w polskim akwenie ujawniło obecność głębokiego poziomu, który obniża się od około 7500 m przy strefie dyslokacyjnej Koszalina-Chojnic do około 11000 m na południowym skraju obszaru swego występowania (fig. 5). Poziom ten, oznaczony 0 wiązany jest z ordowikiem, ale jest bardziej prawdopodobne - z uwagi na niewęglanowe wyksztalcenie ordowiku w strefie brzeżnej platformy, który wobec tego nie powinien dostarczać odbić sejsmicznych ze reprezentuje on strop podłoża krystalicznego.
IV/ Posadowienie elektrowni jądrowej to koniec szeroko rozumianego przemysłu turystycznego i waloru krajobrazowego w pasie nadmorskim tego regionu!
W Gaskach największą atrakcją turystyczną była, jest i będzie Latarnia Morska (druga co do wielkości w Polsce), wpisana do rejestru zabytków, zlokalizowana pomiędzy Latarnią Morską w Kołobrzegu a Latarnią w Darłowie. Na pewno atrakcją turystyczną nie będą kominy elektrowni jądrowej, jak niektórzy politycy w rządzie PO i PSl-u chcieli wmówić mieszkańcom tej gminy.

Szanowny Panie Ministrze!
Naczelna zasada Rzeczypospolitej Polskiej w świetle konstytucji stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli (art. 1), a naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio (art. 4 ust. 1).
Z kolei z treści ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wynika, że przy realizacji każdego przedsięwzięcia, które może mieć wpływ na środowisko, niezbędne jest zbadanie i ocena wszystkich potencjalnych oddziaływań, a społeczeństwo żyjące w danym środowisku musi mieć zagwarantowany udział w postępowaniach, w których opracowywane są akty administracyjne mogące mieć wpływ na jakość tego środowiska.

Zatem, w przypadku powyżej przedstawionych argumentów, a nade wszystko wobec kategorycznego sprzeciwu lokalnej wspólnoty samorządowej (udowodnionym w referendum lokalnym) oraz podjętych uchwał władz samorządowych w aspekcie lokalizacji budowy elektrowni atomowej w Gąskach, a nawet kategorycznego sprzeciwu wobec przeprowadzania wstępnych badań, nadszedł już najwyższy czas, by jednoznaczną decyzją odstąpić od tego zamiaru.
Należy pamiętać, że w świetle przepisów dotyczących budowy elektrowni jądrowej, które reguluje ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dalsze zwlekanie z taka decyzja powoduj brzemienne skutki dla rozwoju turystyki tego regionu, a także wielce niekorzystne kwestie i straty dla mieszkańców gminy Mielno odnośnie nieruchomości na tych terenach.
Tak więc, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę, a toczące się w tych sprawach postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa do czasu wydania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na wniosek wojewody informacja o wszczęciu postępowania została wpisana w księgach wieczystych prowadzonych dla przedmiotowej nieruchomości.
Aktualnie, wojewoda zachodniopomorski, związany obowiązującą decyzją lokalizacyjną zablokował kilkumilionową inwestycję budowy drogi Gąski – Paprotno, co już bezpośrednio bardzo niekorzystnie przekłada się na ofertę turystyczną i rozwój regionu.
Ponadto, pragniemy też zauważyć, że dla strony inwestora istniej pewne ryzyko ponoszenia dodatkowych kosztów w kwestii odszkodowawczych, bowiem ww. ustawa nakłada na inwestora „obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, a w przypadku braku takiej możliwości - wypłacenia odszkodowania”.