„Bądź mądry i pisz wiersze”!

Dla jednych - „bezpieczniejszy niż sól”, dla innych - „zło wcielone”. Zadecyduje rok 2022!
Czyli, glifosat - z jednej strony, herbicyd najchętniej stosowany przez rolników na całym świecie, żaden herbicyd w historii nie był stosowany tak szeroko, z drugiej strony - przez wielu wprost znienawidzony, głównie przez ekologów, a zwłaszcza tych, którzy utożsamiają go z GMO.

Zatem, co na to Parlament Europejski (PE) i nauka. W końcu... sam czas może rozwiązać problem. Z chwilą pojawienia się tzw. „superchwastów”, czyli w drodze ewolucyjnego uodpornienia się chwastów na tego rodzaju herbicyd.

Na ostatniej sesji w Strasburgu przegłosowano raport w sprawie „unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu” (2018/2153(INI) Komisji Specjalnej ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu!

Powstał też projekt pilotażowy dotyczący wykorzystania pszczół miodnych do monitorowania środowiska pod kątem stosowania pestycydów. Także, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) sfinalizuje ocenę pilotażową dotyczącą skumulowanych skutków narażenia na pestycydy w żywności dla układu nerwowego i tarczycy człowieka.

Cel jest jeden zasadniczy: gwarancja wysokiego poziomu ochrony zarówno zdrowia ludzi, jak i zwierząt oraz ochrony środowiska przy równoczesnej poprawie produkcji rolnej! Unijna procedura wydawania zezwoleń na środki ochrony roślin jest i będzie jedną z najbardziej rygorystycznych na świecie!

Przypomnijmy: w 2017 r. Komisja Europejska (KE) przedłużyła licencję na jego stosowanie na 5 lat. (Warto zauważyć, że wówczas COPA COGECA - europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze skrytykowała ten fakt, żądała przedłużenia na dalsze 15 lat). Z kolei, Parlament Europejski (PE) w dn. 6 lutego 2018 powołał Komisję Specjalną ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu (tzw. „Komisja PEST”). Ponadto, PE chce natychmiastowego zakazu stosowania tej substancji w gospodarstwach domowych oraz stopniowego jej ograniczeniem aż do całkowitego zakazu po 2022 r. w rolnictwie!

Jednak niektóre z krajów UE, np. Francja, Włochy i Holandia, już wprowadziły u siebie ograniczenia stosowania glifosatu ‒ zwłaszcza w miejscach użyteczności publicznej, takich jak parki czy tereny rekreacyjne. W Belgii, obowiązuje zakaz sprzedaży tego środka osobom fizycznym i firmom bez poosiadania licencji.

Nadto: Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) - agenda Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2015 r zakwalifikowała glifosat do grupy 2a „substancji prawdopodobnie rakotwórczych dla ludzi”. Z kolei, w tym samym roku, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (ESFA) uznał w 2015 r., że glifosat nie stwarza takiego ryzyka i nie uszkadza ludzkiego DNA. Następnie - niezależni eksperci z Komitetu ds. Oceny Ryzyka (RAC) działającego w ramach Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) potwierdzili, iż w świetle dostępnych dowodów naukowych glifosat nie jest substancją rakotwórczą, mutagenną lub toksyczną dla rozrodczości.

Jednocześnie ostro skrytykowano raport Agencji IARC zarzucając wiele nieprawidłowości w sporządzeniu końcowego raportu.